पाठ्यक्रम

१. न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद (संयुक्त र एकिकृत परीक्षा) रा०प०अनं० द्बितीय

२. न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद (संयुक्त र एकिकृत परीक्षा) रा०प०अनं० प्रथम

३.  प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/लेखा अधिकृत/आन्तरिक लेखापरीक्षक अधिकृत पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

४.  प्रशासन/ न्याय सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/ कानून समूह, पाँचौं तह, सहायक/ लेखापाल/ आन्तरिक लेखापरीक्षक पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

५.  प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, चौंथो तह, सहायक/ सहलेखापाल पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

६. शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

७. 

error: Content is protected !!