संविधान

लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न सेवाको परिक्षाको लागि आवश्यक संविधान रहेको छ। तपाईहरुलाई आवश्यक संविधानको लागि तलको लिङ्कहरु खोली हेर्न र पढ्नका साथै डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ ।

१. नेपालको संविधान २०७२
२. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
४. नेपालको संविधान २०१९
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
६. नेपाल अन्तरीम शासन विधान २००७
७. नेपाल सरकार वैधानिका कानून २००४
error: Content is protected !!